آموزش خصوصی در فضای باز | آموزش خصوصی مبارزه، دفاع شخصی و کلیه فنون هنرهای رزمی در اصفهان

آموزش خصوصی در فضای باز

چرا آموزش در فضای باز

دلایل زیادی دارد

میتوانیم به چند مورد اشاره کنیم:

1- محدودیت فضا مثل باشگاه ندارد

2- محدودیت زمان مثل سانسهای باشگاه ندارد

3- از اکسیژن بیشتری در حین تمرین میتوانید استفاده کنید

4- شرایط طبیعی را تجربه میکنید

5- در شرایط طبیعی پیشرفت بیشتر میباشد

و…

اسلاید شو